न्ये (५०) दँ न्ह्यो या बजा भा


नेपा: देशे न्हिया न्हिसँ बजा भा थाहा वनचोङ्गु झी सकस्येँ स्यु । झी छ्येँ मा-अबु पिंस झित वयेक पिने पाले धेबा छग नँ प्वा: दंक न्याना नयेत दु धका: कना दिगु आ झिपिने पालेला “छगु देशे” या बाखँ थें जुइधुंकल । थ्वहे वङ्गु छवा न्ह्यो जक स्वनिग:लँ पिहाँ वैगु त-तधङगु खबर-पत्रिकाँ यक्कु हे तिब बिया छगु बुखँ चोल । नेपा: देया इतिहासे तसक्क लुँया भा थाहाँ वन । बजाले लुँ छ तोलाया पिद्व (४० हजार्) थ्यन । इहीया सामा वल । ल्यासी-ल्यायेमी पिनी इही याना नापँ जीवन हनेगु कुत याना गुली मन बोया च्वनै जुइ । छ्येँ मा-अबुया मने धासा: लुँया भा जक न्येने बलेहे मन पिईसे च्वनी । गुली परिवारला लुँ थुलिहे तोला मा धका धिपी याइपिनँ थ्व झिगु समाजे मदुगु मखु । वथेँ जागु छ्ये-कु:ले भमचा धायेका तपिँ मध्यमवर्ग परिवार ख सा, अवस्य इम्हित तसक्कँ थाकुइ । यक्कु लुँ भमचा यात बीइ धा:साँ, भोय त खर्च मब्याइ धका: मन फिर्-फिर ग्याई । जिचाभाजुयात धाक्क-माक्क कोस: (दाइजो) बिफसा जक छ्यें च्वोमँम्ह थ म्ह्यायेमचा इहिया मण्डपे फेतुका बियाछोयेफैपिँ झी तराईबासीपिँन्त थ्व लुँया भा छगु मभिङ्गु म्हगसँ खनाँ नकतिने म्हगसँ दनावयु थें जुइ । अले लुँ थिकेगु इले यक्क्व लुँ फ्वना याकनं महाजन जुइगु सपना नँ गुलिस्यँ खने धुङ्ग्कले जुइ । गुलिसिया नितिँ थ्व लुँ मृत्‍युया कारण जुइगु जुइ ! स्वनिग:ले न्येदँ (५०) न्ह्यो या बजा: भाउ थौं-कन्हे स्वयेबलेला थ्व लुँया भा ५०० प्रतिशतँ थाहाँ वनाचोङ्गु खनेदु । बिकाश, शिक्षा, वा उसाँये क्षेत्र पाखे थ्व ५० दँ या इले गुली न्ह्याँ वनेमागु उली न्ह्या गु खने मदु । तर नयेगु-त्वनेगु नसा-ज्वलँ धासा: पत्यामजुइक्क भा थाँ वन च्वनँ । थ्व किपा: छका स्वया छिकपिंसहे विचा याना दिसँ ।

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.